അയ്യപ്പ സ്വാമിക്കൊരു തുറന്ന കത്ത്

സ്വാമി ശരണം പൂജ്യനായ ശ്രീ അയ്യപ്പ സ്വാമിക്ക്. നിന്റെ പാദത്തിങ്കല്‍ ശരണം തേടുന്ന ഭക്തരെ അങ്ങ് കൈവിടില്ലെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഭക്തനാണു ഞാന്‍. ജാതിയും […]